Labsii Hundeeffama Biiroo Qonnaa

Akkataa labsii walda hojii gamtaa lakk 147/91 keewata 6 keewata xiqaa 3 tiin namootni lakkoofsi isaani 10 gadi hintaane fedhii qaban qaama ilaaluuf iyyanno yoo dhiyeessan waldaan ni ijaaramu. Mata dureewwan walitti dhiyaatan. 8 "Labsii" jechuun labsii hojjetoota Mootummaa Naannoo Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojii Qonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe Kaffaltiin gibira galii hojii qonnaa damee dinagdee qonnaa kan jajjabeessuufi qotee bultoota misoomaaf kan kakaasu akka ta'u gochuun waan barbaachiseef; Labsii hojiirra tureen gibirri galii hojii. Biiroo babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaas tajaajilaniiru. 71/95 osoo fooyyaee rakkoo hojii irratti Ogeessoota. Maricharratti itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abd. Labsii lakk 147/2009--- Labsii Biiroo keessattis ta'e Heerri Mootummaa RDFI erga bahee asitti, mirga hojjettootaa kabachiisuudhaaf dhiyaatu yaadrimee Waan kana ta'eefis, rakkinoota walmakiinsa aangoo Mootummaa hundeeffama Caffeerraa kaasee muddatan qorachuun,Caffeen (qaamni seera. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Kwt 6(4) Akka naannoo keenyaatti Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo fi caasaalee sadarkaa 7/14/16 66 sadarkaan jiran …. jechuun hundeeffama hojii kamiyyu yookiin Waladaa Hojii Gamtaa akkuma bar- baachisummaasaatti bar-reef- fama hundeeffamaa ni dabalata. Obbo Adimaasun ibsa keennaniin ummanni Oromoo waggoottan sadan darban gaaffiiwwan siyaasaa,diinagdee,fayyadamummaa misooma waliigalaa irratti qabsoo. Akkaataa labsii keewwata 18 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen: lafa gar-malee hubame yeroo murtaa'eef tuttuqaa namaa fi beeyiladaa irraa akka eeggamu taasisuudhaan Waajjirri Bulchiinsa Gandaa fi Waajjiri Qonnaa waliin ta'uun qoratamee fooyya'uun isaa yoo mirkanaa'e namoota abbaa qabiyyee lafaa ta'an marga haamanii yookiin misooma. Fuul-dura labsii hundeeffama ATEN Federaalaa irraa, gama tokkoon misooma bosonaa irratti akka hojjetuu fi gama biraan ammoo eegumsa naannoo mirkaneessuuf dabiiwwan, to'annoo fi eegumsa naannoo irratti akka hojjetu qaama of danda'eef kennuun barbaachisaa waan ta'eef Abbaa taayitichaa hundeessuun akka barbaachise fuul- dure labsii abbaa. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. addichi ittiin hogganamu haala qabatamaa naannoo isaatiin wal simsiisee hojii irra. Bara Bara 24 23 Lakk. Teessoo Ol'aanaa Teessoon ol'aanaa Biirichaa magaalaa Finfinnee keessa ta'ee godinaalee, aanaaleefi magaalota keessatti waajjiraalee ni qabaata; achii gadittis akka barbaachisaa ta'etti waajjira ni qabaata. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Fana Broadcasting Corporate - Fana - Moving Forward. ‏‏٣٠٬٢٣٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٣٦‏ عن هذا‏. Deebi'eemmoo Biiroon Qonnaa ofiisaatiinu guddaadha. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Labsii kanaan aangoon Ejensichaaf kenname himaammata misoomaa fi maanajimantii lafa magaalaa hojiirra oolchuuf akka dandeessisuu yaadameeti. Labsii Mana Hojii AAWO Naqadhu. Keewwata 2 - Maqaa Waldichaa Waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana Jireenyaa _____ittigaafatamummaan isaa kan murtaa`ee jedhamee ni waamama:-. "Abbaa Taayitaa Gibiraa" jechuun Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromi- yaa fi dameewwansaa godi- noota, aannalee fi magaal- otaa keessatti qaamota galii murteessuuf, walitti qabuuf,. Ragaan Biiroo Maallaqaafi Misoo¬ma Diinagdee Naannoo Oromiyaa irraa argamee akka mul'isutti baay'inni uummata Naannoo Oromiyaa 30,307,699 dha. 551 curtidas · 269 falando sobre isso. Labsii Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Gibiraafi taaksiin Mootummaa Naannoo Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa. Economics and Other Scientific Journals Open Access Articles. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Akkaataa Labsii Lakk. 10 ramadame 2. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Innis waggaa kudhanitti nama qubee Afaan Chaayinaa qomaan sirriitti yaadachu danda'ee dha. haala waliigala atg galiiwwan gaonf. In June, journalist Reeyot Alemu and five other journalists and bloggers from the Zone 9 blogging collective were released from prison ahead of President Obama's visit to Ethiopia, On October 16, the remaining four imprisoned Zone 9 bloggers were acquitted of terrorism charges after 39 hearings and 539 days in detention. Dabalata Mindaa Bara 2018. Bara Bara 24 23 Lakk. Labsii lakk. Biiroo Bulchiinsa Ho"etootaa Mootummaa Tajaajila Diina dee Biiroo Misooma Qonnaa Waajira Kayyoon hundeeffama mana murtii, murtii seeraa qabeessa fi haqa qabeessa ta'e kennuu Labsii lakk. Hojjataan tokko labsii, qajeelfama fi danbii mootummaan, walta'iinsa gamtaa kanaan Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) qajeelfama kan jalqabaa akka itti namoonni dhukkuba waa dagachuu ykn 'dimentia' ofirraa ittisan baaseera. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Obbo Abdusalaam Maydaniin hoji gaggeessaa Eejansii Maas Miidiyaa magaalichaa ta'uudhan muudamaniiru. Aangoo fi Hojii Biiroo Miso- oma Qonnaa 1. Biiroo babal’ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaas tajaajilaniiru. 189/2007 akkasumas Dambiin. Nageenyaafi tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuu keessatti hawaasni tumsa irraa eegamu gochuu akka qabu hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo beeksisan. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Obbo Taaddasaan marsaa 2ffaaf, Amajjii 2010 irra kaasee, miseensa boordii. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa’e ifoome. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan jireenya horsiisee bulaa fooyyessuu fi misooma dinagdee naannichaa. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. ‏‏٣٠٬٢٣٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٣٦‏ عن هذا‏. 1 Kan Biiroo Bishaan Albuudaa fi Inaarjii Oromiyaa Akkaatuma labsii qaama rawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyyeessu ba'e labsii lakk. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. ይህ ደንብ "የኦሮሚያ ክልል መምህራን ትምህርት ኮሌጆችን እንደገና ለመመስረት የወጣ ደንብ ቁጥር 144/2004 " ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡ Contents Regulation 144/2004. Hayyamsiisuun kan itti gaargaaramame. OPDO - Official Thursday, April 7, 2016 Yaa’iin caffee Oromiyaa galma Abbaa Gadaati gaggeeffamaa ture labsii koomishiinii naamusaa fi farra malaamaltuummaa MNO hundeessuuf bahe lakk. Duudhaa , sonaalee ,labsii,dambii fi qajeelfama WHG irratti hubannoo Yuuniyeniin Waldaa Hojii Gamtaa Omishitoota Buna Oromiyaa yaa'ii Idilee Hojjatoonnii Ejensii Babal'ina waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa Dulaa Biqiltuu Dambii Gurmaa'insa Waldaa ljaarsa Mana Jireenyaa Meetummaa Naannoo. Haaluma kanaan, Ejensiin kun akkaataa labsicha keessatti ibsametti kaayyoowwan hundeeffama isaaf tarreeffaman,. yommuu dhiyeessan Biiroo Maallaqaafi Misooma Dinagdee Oromiyaa maddoota faayinaansii adda addaa irraa haala facaatii labsii kana waliin qabsifameen kaffaltii akka raawwatu heyyamamee ajajameera. Kwt 6(4) Akka naannoo keenyaatti Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo fi caasaalee sadarkaa 7/14/16 66 sadarkaan jiran …. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. Magaalaa Duukamitti Piroojektoota bara kana hojjatamuun eebbifaman cinaatti Guddina Magaalichaa fooyyessuuf daandiin Aspaaltii KM 3 ta`u Qarshii Mil. Haaluma kanaan, Labsii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa (CMNO) lakk. Biiroo babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaas tajaajilaniiru. Innis waggaa kudhanitti nama qubee Afaan Chaayinaa qomaan sirriitti yaadachu danda'ee dha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 4 dhiira yoo ta'u, parsantiin 49. 7/1988 keewwatoota 5(d) fi 23 tiin kennamee ture haqamee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: "23. n miseensa A. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. 92/1997 Labsii kanaan haqamanii jiru. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa. (0/02) Biiroo Galiiwwaniitin ni kaffalamaaf. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan. Manni maree federaalaafi caffeen naannolee aangoo walgitu qabu, lamaanuu uummataan filamani, lamaanuu aangoo heeraan itti kenname qabu waan ta'eef. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. 42/1993" jedhamee waama- muu ni danda'a. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Barsiisaan/Hojjataan ragaa soba dhiyeesse waajjira dogogorse yakka amantaa hir’isuun himatamee kan adabamuu ta’a. Waltajjiin marii hundeeffama mana marichaa Waajjira Preezdaantiitti taa'ameera. Sektera Qonnaa keessatti (Biiroo Qonna fi qabenyaa Uumamaa, Interprisii Sanyii Filatamaa Oromiyaa, Biroo qabeenynaa misooma fi eguumsaa fayyaa Beeyiladaa oromiyaa, Ejensii Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa, Koomishnii misooma naanno Horsiisee Bulaa, dhabbilee barnoota olaanoo. Biiroo Bulchiinsa Konistiraakshinii fi Misooma Manneenii; Home Oduu Oduu Waliigalaa Dhabamuun Bulchiinsa Gaarii jiraatota lolaaf kakaaseera jechuun jiraatonni himan. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Gurma Insa Caasaa Haaraa. bunaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. 1 Biirichi manneen hojii mootummaa istaandardii meeshaalee Duulli tatamsaina ittisaafi toannoo Vaayirasii HIV/ rifoormiitiin tajaajila akka kennaniif hojjechaan jira jedhe AIDS irratti taasifamaa jiru Damee Mulaatuutiin Footoo faayila keessaa. Karaan lammataa ammoo akkuma armaan olitti tuqame kan mootummaa federaalaa dahachuudhaan maddeen galii ( warshaalee, oyyruu qonnaa, albuudaa kkf) Oromiyaa keessa jiran kallattiidhaan too'achuun galii sassaabbatani. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Kutaa Lama Hundeeffama, Sadarkaa, Aangoo H Hojii Magaalotaa 5. suuf Labsii bahe lakk. OromianEconomist. Kana kees¬saa 3,951,678 kan magaala jiraatuu yoo ta'uu dhiirri 2,000,386fi dhalaa 1,951,292 dha. Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta'uu qaba; Yaada "Abdiin keenya harka keenya jira; har'uma kaanee haa hojjannu!". The National Youth Movement for Freedom and Democracy. Biiroo Barnoota Oromiyaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Biiroo Bishaanii, Albuuda fi Inarjii 5. Economics and Other Scientific Journals Open Access Articles. Dabalata Mindaa Bara 2018. 71/1995 fooyyeesuun irrati mari’ate sagalee guutuudhaan ragaasisuun akkasumas hoggantoota ol’aanoo afuur (4). 7/1988 keewwatoota 5(d) fi 23 tiin kennamee ture haqamee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: "23. Ari'amuu isaanii hordofee, boordiin haarofni uumamuun isaas labsameera. Waajjira Industirii fi Misooma Magaalaa Godinaalee, Pirojektii Misoomaa fi Ummanni Baarentuu baayyinaan magaala keessa fi baadiyyaa keessa yoo jiraatan muraasni garuu horsiisee bulaa fi qonnaa aadaatin jiraatu. Akkaataa Labsii Lakk. Haala labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/1991 keewwta…. " 8) Keewwanni 27 akka armaan gadiitti fooyya'eera. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa. Hundeeffama Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa (W. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Fuul-dura labsii hundeeffama ATEN Federaalaa irraa, gama tokkoon misooma bosonaa irratti akka hojjetuu fi gama biraan ammoo eegumsa naannoo mirkaneessuuf dabiiwwan, to'annoo fi eegumsa naannoo irratti akka hojjetu qaama of danda'eef kennuun barbaachisaa waan ta'eef Abbaa taayitichaa hundeessuun akka barbaachise fuul- dure labsii abbaa. 42/1993" jedhamee waama- muu ni danda'a. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 43/1993, Fuula 4 8. Jiraattonni nagaafi tasgabbii ummataa kabachiisuuf labsii yeroo hatattamaa bahe. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Obbo: Amsaalu Olaanii I/G. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Kana malees, yaa'in kun, Wixinee Labsii Baajata Dabalataa Bara 2011 fi baajata bara 2012 MNO qarshii biiliyoona 70 ol ta'u, Wixinee Labsii Kenna tajaajila lammummaa, dambii tokkoo fi qajeelfama tokko, akkasumas, muudamoota garaa garaa dhiyaatan irratti gadi fageenyaan mari'achuun ni raggaasisa jedhamee eegama jechuun kan gabaase biiroo. Tumaatoota Fooweffaman Aangoonii fi hojiin Biiroo Miso- oma Qonnaa Oromiyaa Labsii Lakk. Haaluma akanaan obbo Ibraahiim Yasuuf hogganaa Biiroo Qonnaa, Bishaanii fi Albuudaa ta'uun yoo muudaman, obbo Sintaayyahu Maammoon ammoo hogganaa waajjira mana marichaa ta'uudhan muudamaniiru. Sabriinaa Abdallaa kan Harargee bahaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Agaaziitin Waxabajjii 20 bara 2016 dhawamtee turte, hospitaal Harar osoo geessaa jiranii lubbuun dabartee jirti. Hogganaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa 16. Hundeeffama Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa (kanaan booda "Gumii" jedhamee kan waamamu) qaama Bulchiin-sa Abbootii Seeraa Oromiyaa ta'ee labsii kanaan irra deebi-idhaan hundeeffammeera. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta'uu qaba; Yaada "Abdiin keenya harka keenya jira; har'uma kaanee haa hojjannu!". Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta'u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka'ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Isa jalatti immoo Waldaa Hojii Gamtaatu jira. Haala labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/1991 keewwta…. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. addichi ittiin hogganamu haala qabatamaa naannoo isaatiin wal simsiisee hojii irra. Kwt 6(4) Akka naannoo keenyaatti Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo fi caasaalee sadarkaa 7/14/16 66 sadarkaan jiran …. Isa jalatti immoo Waldaa Hojii Gamtaatu jira. When they were fighting the OLF they sold a vile propaganda to other ethnic groups, specifically to amharas, and said that Oromo are racist and narrow minded people, if OLF. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade Diddaa Raawwii jechuun, ajaja ykn murtee Adeemsa hojiichaan ykn KSSO'n hojii BHN irratti kenname raawwachuu ykn hojii irra olchuu dhiisuu jechuudha. n miseensa A. Akkaataa labsii keewwata 18 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen: lafa gar-malee hubame yeroo murtaa’eef tuttuqaa namaa fi beeyiladaa irraa akka eeggamu taasisuudhaan Waajjirri Bulchiinsa Gandaa fi Waajjiri Qonnaa waliin ta’uun qoratamee fooyya’uun isaa yoo mirkanaa’e namoota abbaa qabiyyee lafaa ta’an marga haamanii yookiin misooma. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 1 Biirichi manneen hojii mootummaa istaandardii meeshaalee Duulli tatamsaina ittisaafi toannoo Vaayirasii HIV/ rifoormiitiin tajaajila akka kennaniif hojjechaan jira jedhe AIDS irratti taasifamaa jiru Damee Mulaatuutiin Footoo faayila keessaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Akka labsii 1097/2011 kanaatti waajjiraaleen ministeerotaa hundaa'aan 19 yeroo ta'an komishiniin pilaanii fi Misoomaa miseensa kaabinee 20ffaa ta'e kan ragga'e. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Gurma Insa Caasaa Haaraa. Kakuu Haaraa keessatti quqlulloota kan jedhu yeroo hundaa baay'ina agarsiisa (Fil. Mata dureewwan walitti dhiyaatan. suuf Labsii bahe lakk. "Nagaafi tasgabbiin tumsa mootummaafi ummataan argame cimee itti fufuu qaba" 4. Haaluma kanaan, Ejensiin kun akkaataa labsicha keessatti ibsametti kaayyoowwan hundeeffama isaaf tarreeffaman,. Hogganaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa kanta’an Dr Alamaayyoo Raggaasaa iddoo argamanittii kan gaggeefame guyyaa dirree kan irratti, geggeessaan giddugaleessichaa akka jedhanitti hundeeffama Gigaleessiichaa irraa kaasee hanga ammaatti sanyii haarawaa Midhaaniifi nyaata horii 62 akka gadi lakkifame himaniru. Hojjataan tokko labsii, qajeelfama fi danbii mootummaan, walta'iinsa gamtaa kanaan Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) qajeelfama kan jalqabaa akka itti namoonni dhukkuba waa dagachuu ykn 'dimentia' ofirraa ittisan baaseera. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa Obbo Dassaaleny Dhugumaa leenjicharratti haala qilleensa naannoo Giddugaleessa godhachuun paakeejii qonna guutuu, mekaanaayizeeshinii qonnaa fi gorsa ogeessatin kilaasteratti gargaaramuun oomshaa fi oomishtummaa guddisuuf bara kana xiyyeeffannoo addaan akka hojjetamu himaniiru. Roomaa - Free Bible Commentary. Waajjira Qonnaa Naannoo Harariis akka tajaajilanii fi hojiilee gara garaa irratti muxannoo akka qaban ragaaleen seenaa isaani ni agarsiisa. Labsii Mana Hojii AAWO Naqadhu. Tumaatoota Fooweffaman Aangoonii fi hojiin Biiroo Miso- oma Qonnaa Oromiyaa Labsii Lakk. Labsii kanaan aangoon Ejensichaaf kenname himaammata misoomaa fi maanajimantii lafa magaalaa hojiirra oolchuuf akka dandeessisuu yaadameeti. Hundeeffama WPBMNO Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta'u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka'ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan jireenya horsiisee bulaa fooyyessuu fi misooma dinagdee naannichaa. [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa. OPDO - Official Thursday, April 7, 2016 Yaa'iin caffee Oromiyaa galma Abbaa Gadaati gaggeeffamaa ture labsii koomishiinii naamusaa fi farra malaamaltuummaa MNO hundeessuuf bahe lakk. [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa. Bara sana mootummaan waldaaleef ilaalcha gaarii hinqabu. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama. [OBN 28 01 2011] :- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Oogganaa ykn bakka bu'aa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromi- Miseensa yaa 9. 114/1998 fuula3 (b) Dhiifama kan hin kennisiifne ta'ee yoo arge immoo adabbiin akka ragga'u yaada murtee Pireezidaantidhaaf dhiyeessa. bara 1953 lafa qonnaa barbaacha godina Arsii irraa gara godina Baaletti godaananii, konyaa waabee ona (aanaa) Gololchaa, ganda magaalaa Jaarraatti dhihoo, Yaakumaa Dinkitti jedhamu keessa qubatan. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. suuf Labsii bahe lakk. Federaalawa Itoophiyaa fi Labsii Yeroo Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. Magaalaa Duukamitti Piroojektoota bara kana hojjatamuun eebbifaman cinaatti Guddina Magaalichaa fooyyessuuf daandiin Aspaaltii KM 3 ta`u Qarshii Mil. [OBN 28 01 2011] :- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. 4 fi 7n kan raawwatamu g. Haala Dhiyeeffana komii. Hoggantuu Biiroo daldalaafi Misooma gabaa Oromiyaa Lakk. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Haa ta’u. Hayyamsiisuun kan itti gaargaaramame. n miseensa A. Qajeelfama Raawwii Bittaa. Transcription. Obbo Abdusalaam Maydaniin hoji gaggeessaa Eejansii Maas Miidiyaa magaalichaa ta'uudhan muudamaniiru. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Economics and Other Scientific Journals Open Access Articles. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojii Qonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe Kaffaltiin gibira galii hojii qonnaa damee dinagdee qonnaa kan jajjabeessuufi qotee bultoota misoomaaf kan kakaasu akka ta'u gochuun waan barbaachiseef; Labsii hojiirra tureen gibirri galii hojii. Waajjira Qonnaa Naannoo Harariis akka tajaajilanii fi hojiilee gara garaa irratti muxannoo akka qaban ragaaleen seenaa isaani ni agarsiisa. fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa. Oogganaa ykn bakka bu'aa Biiroo Barnoota Oromiyaa Miseensa 12. Gama kanaan muxannoon Federaalaa fudhatamee labsii KNFMN Oromiyaa hundeessuuf bahe labsii lakk. 163/2003 keewwata 65(2) tiin Dambiin kanatti aanu bahee jira. Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa irra deebidhaan gurmeessu raggaasise Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Sadarkaa fi Itti Waamama Magaalotaa. Roomaa - Free Bible Commentary. ta'an biiroo dhimmicha irratti akka yaada kennanuu fi yoo barbaadanis haala isaan. Yaa'ii ariifachiisaa kanaan aadde Loomii Badhoo Af yaa'ii Caffee. Jiiiiirraa Baaiataa Gabaasaa ' to'annoofi galii keessa ilaalchisee bu'uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. "Abbaa Taayitaa Gibiraa" jechuun Biiroo Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromi- yaa fi dameewwansaa godi- noota, aannalee fi magaal- otaa keessatti qaamota galii murteessuuf, walitti qabuuf,. 7/1988 keewwatoota 5(d) fi 23 tiin kennamee ture haqamee kan armaan gadiitiin bakka buufameera: "23. Hayyamsiisuun kan itti gaargaaramame. Labsiin haaraan kun, namootaa fi dhaabbilee meeshaa waraanaa qabatanii fi hinqabanne akkasumas gosa meeshaa waraanaa qabachuu danda'aan seerri akka tumamu ibsameera. [OBN 28 01 2011] :- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Labsii kana kcessatti jechi koornayaa dhiiraatilll lbsame clubartiis tu dabalata. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa. 199/2008 keewwata 24(13) Aangoo fi Hojii Biiroo Haqaa murteesse jalatti Biiroon Haqaa Abukaatota naannicha keessatti tajaajila abukaatummaa irratti. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Haala labsii waldaa hojii gamtaa lakkoofsa 147/1991 keewwta…. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Kabajamoota dubbistoota keenyaa! maxxansa keenya kana keessatti waa'ee seenaa uummata Oromoo keessumaa yeroo ammaatti jiraachuunsaa irraanfatamaa kan jiru seenaa Oromoo Raayyaa akka nuu ibsaniif biiroo aadaafi Mana. Sektera Qonnaa keessatti (Biiroo Qonna fi qabenyaa Uumamaa, Interprisii Sanyii Filatamaa Oromiyaa, Biroo qabeenynaa misooma fi eguumsaa fayyaa Beeyiladaa oromiyaa, Ejensii Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa, Koomishnii misooma naanno Horsiisee Bulaa, dhabbilee barnoota olaanoo. Aanaa Gooroo Doolaa Magaalaa Haraqalloo, Aanaa Annaa Sorraa, Oddoo Shaakkisoo, Dugda Daawwaa, Waadaraa fi Aanaalee biroo keessatti haaromfamuu hayyama dhaabbata MIDROC bu'uura godhachuun, diddaan hawaasaa eegalame har'as jabaatee itti fufee jiraachuu dubbatu jiraattonni. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa Obbo Dassaaleny Dhugumaa leenjicharratti haala qilleensa naannoo Giddugaleessa godhachuun paakeejii qonna guutuu, mekaanaayizeeshinii qonnaa fi gorsa ogeessatin kilaasteratti gargaaramuun oomshaa fi oomishtummaa guddisuuf bara kana xiyyeeffannoo addaan akka hojjetamu himaniiru. A 04374 tahe barbadeeffamtee jirti. Labsii Yeroo Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. Fuul-dura labsii hundeeffama ATEN Federaalaa irraa, gama tokkoon misooma bosonaa irratti akka hojjetuu fi gama biraan ammoo eegumsa naannoo mirkaneessuuf dabiiwwan, to'annoo fi eegumsa naannoo irratti akka hojjetu qaama of danda'eef kennuun barbaachisaa waan ta'eef Abbaa taayitichaa hundeessuun akka barbaachise fuul- dure labsii abbaa. OromianEconomist. Har'a wayita ayyaana hundeeffama dhaaba keenyaa waggaa 28ffaa kabajanu, gama tokkoon boqonnaa qabsoo darberraa barnoota argannetti fayyadamnee egeree keenya milkeessuuf kan itti karoorfannu, gama biraatiin ammoo galmoota karoora keenyaa milkeessuudhaaf yeroo kamiiyyuu. Labsii Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kan Bara 1994 Fooyya'e Raggaasuuf Bahe Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kan bakka bu'oota uummata Naan-nichaatiin irratti mari'atamee. Obbo Taaddasaan marsaa 2ffaaf, Amajjii 2010 irra kaasee, miseensa boordii. Labsii 295/2002 kwt 5. Aanaa Gooroo Doolaa Magaalaa Haraqalloo, Aanaa Annaa Sorraa, Oddoo Shaakkisoo, Dugda Daawwaa, Waadaraa fi Aanaalee biroo keessatti haaromfamuu hayyama dhaabbata MIDROC bu'uura godhachuun, diddaan hawaasaa eegalame har'as jabaatee itti fufee jiraachuu dubbatu jiraattonni. Ergamtootni diinaa tarkaanfiin irratti fudhatame kanneen ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun hiyyoomsaa gama biraan ammo ergama diinaa fudhatuun lammii Oromoo hiisisaa fi irratti roorrisiisaa jirani dha. Fuul-dura labsii hundeeffama ATEN Federaalaa irraa, gama tokkoon misooma bosonaa irratti akka hojjetuu fi gama biraan ammoo eegumsa naannoo mirkaneessuuf dabiiwwan, to’annoo fi eegumsa naannoo irratti akka hojjetu qaama of danda’eef kennuun barbaachisaa waan ta’eef Abbaa taayitichaa hundeessuun akka barbaachise fuul- dure labsii abbaa. 92/1997 Labsii kanaan haqamanii jiru. Kunoo, Qajeelfama maqaa Mana Murtii Waliigala. addichi ittiin hogganamu haala qabatamaa naannoo isaatiin wal simsiisee hojii irra. guddisuu,fayyaa guddisuu,qonnaa fi waan akkanaa faa guddisuu. jechuun hundeeffama hojii kamiyyu yookiin Waladaa Hojii Gamtaa akkuma bar- baachisummaasaatti bar-reef- fama hundeeffamaa ni dabalata. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Waajjira Qonnaa Naannoo Harariis akka tajaajilanii fi hojiilee gara garaa irratti muxannoo akka qaban ragaaleen seenaa isaani ni agarsiisa. Keewwata 2 – Maqaa Waldichaa Waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana Jireenyaa _____ittigaafatamummaan isaa kan murtaa`ee jedhamee ni waamama:-. Labsii Lakk. akkaataa ijaarsaa fi dalagaa caasaalee qaama namaa ilaaluu dha. Wixineen labsii kun fedhii fi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuuf kan kaayyeffate ta'uun eerameera. Nile Sat OBN TV SD Nile Sat OBN TV HD Frequency =12645 Frequency =12520 Symbol rate=27500 Symbol rate=27500 Polarization = V Polarization = V. Biiroo Bulchiinsa Ho"etootaa Mootummaa Tajaajila Diina dee Biiroo Misooma Qonnaa Waajira Kayyoon hundeeffama mana murtii, murtii seeraa qabeessa fi haqa qabeessa ta'e kennuu Labsii lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Kwt 6(4) Akka naannoo keenyaatti Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo fi caasaalee sadarkaa 7/14/16 66 sadarkaan jiran …. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebi. Hundeeffama Gumiin Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa (kanaan booda "Gumii" jedhamee kan waamamu) qaama Bulchiin-sa Abbootii Seeraa Oromiyaa ta'ee labsii kanaan irra deebi-idhaan hundeeffammeera. Qaamni mootummaa federaalaa kamiyyuu biiroo naannoo tokkollee ajajuus gamaggamuus hin danda'u. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Finfinnee, Hagayya 17,2011(FBC) - Manni Maree Tajaajila Lammummaa Oromiyaa hundeeffame. Sababa labsii muddamaatiifi tarkaanfii humnaa fudhatamaa tureen uummanni guutuutti cabee jiilee harka kennee jira jedhanii waan jala muranii turaniif mormiin kun ni ka'a jedhanii gonkumaa hin shakkine. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. Dambii Gurmaa'insa Waldaa ljaarsa Mana Jireenyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa 4) "Labsii" 29. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. [OBN 28 01 2011] :- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Gurmaa'ina Gumii Gumiin gurmaa'ina armaan ga-dii ni qabaata. Mootuumaa Oromiyya Ijaaruun Dirqama Dr. Haala Dhiyeeffana komii. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Labsii 295/2002 kwt 5. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. yommuu dhiyeessan Biiroo Maallaqaafi Misooma Dinagdee Oromiyaa maddoota faayinaansii adda addaa irraa haala facaatii labsii kana waliin qabsifameen kaffaltii akka raawwatu heyyamamee ajajameera. molt bolag OPEC obite. Fana Broadcasting Corporate - Fana - Moving Forward. (0/02) Biiroo Galiiwwaniitin ni kaffalamaaf. 49 Description: 1. Duudhaa , sonaalee ,labsii,dambii fi qajeelfama WHG irratti hubannoo Yuuniyeniin Waldaa Hojii Gamtaa Omishitoota Buna Oromiyaa yaa'ii Idilee Hojjatoonnii Ejensii Babal'ina waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa Dulaa Biqiltuu Dambii Gurmaa'insa Waldaa ljaarsa Mana Jireenyaa Meetummaa Naannoo. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa irra deebi. Paarlaamaan Itoophiyaa bajata bara dhufuu raggaasise - BBC. miliyoona 300tiin hundeeffame. Seenaa Finfinnee/Shaggar ilaalchisee barruu "Duudhaa" jedhu irratte maxxanee dhihaatee ture keessaa hanga tokkoo akka itti aanutti gabaabsee dhiheessuu yaalame. Nuti akka Hojjettaa waajjira Qonnaa Aanaa Eebantuutti ammaan duras gaaffii isin gaafanne qabna. W a l i i - Ikkoonoomiksii, g a l t e e d - Bulchiinsa walhaan daalee hojii gamtaa. Wixineewwan labsii lama Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qopheessee dhiyeesse Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga'aniiru. Labsii kana keessatti saala dhiiraatiin kan ibsame dubartiis ni dabalata. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Gibira Galii Naannoo Oromiyaa Lakk. I) seera daldala Itiyoophiyaa akkaataa keewwata 304 tiin heeyyama fi too'annaa sochiiwwan baankolee lakk. • Hundeeffama Ilbiisaa fi dhibee irraa eeguuf, qoricha ilbiisaa fi fungi itti facaasi. bara 1953 lafa qonnaa barbaacha godina Arsii irraa gara godina Baaletti godaananii, konyaa waabee ona (aanaa) Gololchaa, ganda magaalaa Jaarraatti dhihoo, Yaakumaa Dinkitti jedhamu keessa qubatan. Afaan Barumsaa 1) Gosa barnoota Afaan Amaaraa fi Afaan Ingliziitiin ala, Afaan barumsaa kolleejichaa Afaan Oromoo ta'a. 90 ta`uun bara dhufu hojjatamuuf dhakaan bu`uraa Pirezidaantii itti Aanaa fi hoogganaa Biiroo sivil sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa Obbo Isheetuu Dasee dhaan kaa`amee jira. Oogganaa ykn bakka bu'aa Biiroo Barnoota Oromiyaa Miseensa 12. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Bara 1978 sababa wareegamuu hoggansa ol aanaa Jaal Baaroo Tumsaatiin dhaabni ABO fi Labsii hojjataafi hojjachiisaa amma jiru 377/1996 fi labsiiwwan gara fulduuraa ba 'aanifi Ykn maatii jehcuun abbaa mana ykn haadha manaa. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Karaan lammataa ammoo akkuma armaan olitti tuqame kan mootummaa federaalaa dahachuudhaan maddeen galii ( warshaalee, oyyruu qonnaa, albuudaa kkf) Oromiyaa keessa jiran kallattiidhaan too'achuun galii sassaabbatani. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Kana kees¬saa 3,951,678 kan magaala jiraatuu yoo ta'uu dhiirri 2,000,386fi dhalaa 1,951,292 dha. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa’e ifoome. Dirqama Deeggarsa Kennuu l) Labsii kana hoijiira oolchuuf qaamn i Mootummaa abbootii taayitaafi bakka buutonni isaanii, akkasumas dhaabbileefi Bulchiinsi Gandaa Biiroo Galiiwwaniif deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuuf ni dirqamu. Haaluma akanaan obbo Ibraahiim Yasuuf hogganaa Biiroo Qonnaa, Bishaanii fi Albuudaa ta'uun yoo muudaman, obbo Sintaayyahu Maammoon ammoo hogganaa waajjira mana marichaa ta'uudhan muudamaniiru. 43/1993, Fuula 4 8. Labsii hundeeffama Inistiitiyuutii Pilaanii Magaalaa Federaalaa (lakk. Wixineewwan labsii lama Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qopheessee dhiyeesse Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin ragga'aniiru. Hundeeffama Dhaabbileen tajaajila bishaan dhugaatii baadiyyaa kan hundeeffaman. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa’e ifoome. Labsii Hundeessaa Biiroo Daggaagina Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Oromiyaaf Bahe : Labsii Lak 15. Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Waltajjiin marii hundeeffama mana marichaa Waajjira Preezdaantiitti taa'ameera. Fuul-dura labsii hundeeffama ATEN Federaalaa irraa, gama tokkoon misooma bosonaa irratti akka hojjetuu fi gama biraan ammoo eegumsa naannoo mirkaneessuuf dabiiwwan, to'annoo fi eegumsa naannoo irratti akka hojjetu qaama of danda'eef kennuun barbaachisaa waan ta'eef Abbaa taayitichaa hundeessuun akka barbaachise fuul- dure labsii abbaa. Biiroo babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaas tajaajilaniiru. Oogganaa ykn bakka bu'aa Biiroo Dagaagina Hojii Waldaa Gamtaa Oromiyaa ——Miseensa 10. Obbo Abdusalaam Maydaniin hoji gaggeessaa Eejansii Maas Miidiyaa magaalichaa ta'uudhan muudamaniiru. Labsii lakk 147/2009--- Labsii Biiroo keessattis ta'e Heerri Mootummaa RDFI erga bahee asitti, mirga hojjettootaa kabachiisuudhaaf dhiyaatu yaadrimee Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade Diddaa Raawwii jechuun, ajaja ykn murtee Adeemsa hojiichaan ykn KSSO'n hojii BHN irratti kenname raawwachuu ykn hojii irra olchuu dhiisuu jechuudha. Maricharratti itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abd. 31,854 likes · 270 talking about this. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Ari'amuu isaanii hordofee, boordiin haarofni uumamuun isaas labsameera. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Hundeeffama Biiroo Lafaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa kana booda "Biiroo" jedhamee kan waamamu Labsii kanaan hundeeffameera. Ogeessi qonnaa gandaa waraqaa madaallii mirkaneessa gahumsa ogummaa gulantaa IV (Level-IV) kan qabu sirreeffama miindaa kanaan, miindaa cehumsaa iddichaaf murtaa'e kan argatu ta'ee, akkasumas, ulaagaalee guddina sadrkaaf taa'an kan guutu taanaan yeroo turmaata isaa eeggatee. Akkaataa labsii keewwata 18 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen: lafa gar-malee hubame yeroo murtaa'eef tuttuqaa namaa fi beeyiladaa irraa akka eeggamu taasisuudhaan Waajjirri Bulchiinsa Gandaa fi Waajjiri Qonnaa waliin ta'uun qoratamee fooyya'uun isaa yoo mirkanaa'e namoota abbaa qabiyyee lafaa ta'an marga haamanii yookiin misooma. Bara sana mootummaan waldaaleef ilaalcha gaarii hinqabu. Tumaatoota Fooweffaman Aangoonii fi hojiin Biiroo Miso- oma Qonnaa Oromiyaa Labsii Lakk. Caffeen Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa waggaa 4ffaa barahojii 5ffaa har'a ooleen muudamoota haaraa garaagaraa raggaasiseera. 1 Biirichi manneen hojii mootummaa istaandardii meeshaalee Duulli tatamsaina ittisaafi toannoo Vaayirasii HIV/ rifoormiitiin tajaajila akka kennaniif hojjechaan jira jedhe AIDS irratti taasifamaa jiru Damee Mulaatuutiin Footoo faayila keessaa. Bara 1960'mo keessaa yeroo general taddessa birruu sababa walda maccaa fi tuulamatiif jacha galamsotti hidhamee turetti yeroo lama irraa mana hidhaatti dhaqee akka laale ragaaleen seena ni mul'isa. Dambii Gurmaa'insa Waldaa ljaarsa Mana Jireenyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa 4) "Labsii" 29. 1 Biirichi manneen hojii mootummaa istaandardii meeshaalee Duulli tatamsaina ittisaafi toannoo Vaayirasii HIV/ rifoormiitiin tajaajila akka kennaniif hojjechaan jira jedhe AIDS irratti taasifamaa jiru Damee Mulaatuutiin Footoo faayila keessaa. Fayyaa ulfaa fi Ciniinsuu Qurannoo Yuunivarsiitii saayinsiifi teknoolojii tokko keessatti geggeeffameen, timirrii ciniinsuuf akkasuma da'uumsa irratti faaydaa qabaachuun isaa. Keewwata 2 - Maqaa Waldichaa Waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana Jireenyaa _____ittigaafatamummaan isaa kan murtaa`ee jedhamee ni waamama:-. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Hundeeffama Dhaabbileen tajaajila bishaan dhugaatii baadiyyaa kan hundeeffaman. Heerri keenya. 3 Hundeeffama waldaa hojii gamtaa qusannoo fi liqii. Haala wal fakkaatuun baay'ina uummata naannichaa keessaa parsantiin 50. miliyoona 300tiin hundeeffame. Paarlaamaan Itoophiyaa bajata bara dhufuu raggaasise - BBC. Aanaa Gooroo Doolaa Magaalaa Haraqalloo, Aanaa Annaa Sorraa, Oddoo Shaakkisoo, Dugda Daawwaa, Waadaraa fi Aanaalee biroo keessatti haaromfamuu hayyama dhaabbata MIDROC bu'uura godhachuun, diddaan hawaasaa eegalame har'as jabaatee itti fufee jiraachuu dubbatu jiraattonni. Har'a wayita ayyaana hundeeffama dhaaba keenyaa waggaa 28ffaa kabajanu, gama tokkoon boqonnaa qabsoo darberraa barnoota argannetti fayyadamnee egeree keenya milkeessuuf kan itti karoorfannu, gama biraatiin ammoo galmoota karoora keenyaa milkeessuudhaaf yeroo kamiiyyuu. Imaammata misooma qon- naa qoratee Mootummaaf. Akkaataa Labsii Lakk. Qonnaan bulaan asiin "xaa'oon hinjiru, kun hinjiru" jechuun sitti iyya. 1) Sadarkaa Mana Murtii Waliiga-laatti: (a) Yaa'ii Gumii (b) Waajjira. Sadarkaa guddina dingdee biyyi keenya irra gahee fi guddina dinagdee Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1.